Leerlingenstatuut

Een leerling en medewerker op onze school heeft rechten en plichten. De wet schrijft voor dat iedere school deze rechten en plichten vastlegt in een leerlingenstatuut.

Het leerlingenstatuut wordt ontwikkeld door de schoolleiding, in samenspraak met de leerlingen- en personeelsgeleding van de MR, en na raadpleging van de leerlingenraden van de locaties. Na instemming van de MR (de leerlingengeleding heeft instemmingsrecht, de overige geledingen adviesrecht) wordt het statuut vastgesteld door het bevoegd gezag.

Het leerlingenstatuut is twee jaar geldig. Daarna kan, indien er geen wijzigingen zijn, de geldigheid per jaar verlengd worden.

Het volledige leerlingenstatuut vindt u hieronder. Een uittreksel hiervan vindt u in de schoolgidsen die elk jaar (digitaal) uitgereikt worden aan het begin van het schooljaar.

Leerlingenstatuut Atlas College (Reglement)