Copernicus SG

Schoolleiding Copernicus SG
De schoolleiding bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, vier afdelingsleiders en het hoofd organisatie en beheer.

Leerlingenraad
De Copernicus heeft een actieve leerlingenraad. Deze houdt zich bezig met vrolijke én serieuze zaken, namelijk met alles wat er voor de leerlingen toe doet. Dat varieert van schoolfeesten tot het jaarplan van de school. Er is regelmatig een bijeenkomst waarbij de schooldirecteur aanwezig is. Dat overleg leidt in de praktijk regelmatig tot verbeteringen of vernieuwingen. Uiteraard luisteren de leden van de leerlingenraad goed naar opmerkingen, ideeën en suggesties van andere leerlingen.

Volg de leerlingenraad op Instagram @copernicus.leerlingenraad

Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en fungeert als klankbord voor de schoolleiding.

De ouderraad vergadert zesmaal per jaar met de directie en een vertegenwoordiger van het docententeam. Daarnaast heeft de raad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad van het Atlas College.

Activiteiten van de ouderraad:

  • Vertegenwoordiging bij voorlichtingsavonden en diploma-uitreikingen
  • Periodiek overleg met de andere ouderraden van het Atlas College
  • Overleg met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad
  • Jaarvergadering met thema
  • Organiseren van ouderparticipatie
  • Aandacht voor langdurige zieke leerlingen

U kunt de ouderraad per mail bereiken: csg-ouderraad@atlascollege.nl